Mantras For Health.

Friday 30/12/16

Mantras For Health

 

Dhanvantri Mantra

1. Om Namo Bhagavathe Maha Sudharshanaya Vasudevaya Dhanvantaraye; Amrutha Kalasa Hasthaaya Sarva Bhaya Vinashanaya Sarva Roga Nivaranaya Thri Lokaya Pathaye Thri Lokaya Nithaye Sri Maha Vishnu Swarupaya Sri Dhanvantri Swarupaya Sri Sri Sri Aoushadha Chakra Narayanaya Namaha

2. Namani Dhanwanthary Aadi Devam , Surasura Vanditham Pada Padmam, Loke Jara Rugbhay Mrityu Nashakam , Datharam Eesham
Vividhaushadhinam.

3. “Achyuthananda Govinda Vishno Narayanamrith Roganme Nashay Asheshanashu Dhanwantharaye Hare”

4. “Shankham chakramuparyadhashcha karyordivyaushidham dakshine,Vamenanyakaren sambhratsudhakumbham jalaukavalim”

5. Vishnoh Krishna Janardhana Achyutham Hare Narayana Shree Pathe, Vaikunda Mrutham Kashavam Mukundananda Damodaram , Shaure Madhavam Padmanabha Bhagavan Govinda Dhanwanthare , Roganme Nithyam Nivaryathu Te Namamratham Sampratam.

Mahamrityunjay mantra

6.  Om tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭi-vardhanam , urvārukam iva bandhanān mṛtyor mukṣīya māmṛtāt 

ॐ त्रियम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षिय मामृतात्